Từ điển Việt Anh online

bọ chó tiếng Anh là gì?

bọ chó nghĩa tiếng Anh


[bọ chó]
danh từ
 tick, dog flea

danh từ


US UK