Từ điển Việt Anh online

bọ da tiếng Anh là gì?

bọ da nghĩa tiếng Anh


[bọ da]
danh từ
 miller, May beetle

danh từ


US UK