Từ điển Việt Anh online

bọ gậy tiếng Anh là gì?

bọ gậy nghĩa tiếng Anh


[bọ gậy]
danh từ
 mosquito larva (larvae)

danh từ


US UK