Từ điển Việt Anh online

bọ hung tiếng Anh là gì?

bọ hung nghĩa tiếng Anh


[bọ hung]
danh từ.
 dor-beetle, beetle

danh từ.


US UK