Từ điển Việt Anh online

bọ nẹt tiếng Anh là gì?

bọ nẹt nghĩa tiếng Anh


[bọ nẹt]
danh từ
 caterpillar

danh từ


US UK