Từ điển Việt Anh online

bọ rầy tiếng Anh là gì?

bọ rầy nghĩa tiếng Anh


[bọ rầy]
danh từ
 May-bug, cockchafer

danh từ


US UK