Từ điển Việt Anh online

bọ xít tiếng Anh là gì?

bọ xít nghĩa tiếng Anh


[bọ xít]
danh từ
 stink bug, bug, bed-bug
 bọ xít rừng
 forestbug

danh từ


US UK