Từ điển Việt Anh online

bọn mình tiếng Anh là gì?

bọn mình nghĩa tiếng Anh


[bọn mình]
 we
 Bọn mình không thích họ
 We don't like them
 Bọn mình đây này!
 Here we are!
 us
 Họ sẽ mời cả bốn đứa bọn mình ăn cơm
 They'll invite all four of us to dinner
 Đi ăn với bọn mình nhé?
 Will you join us for lunch?
 our
 Bố mẹ bọn mình công bằng với bọn mình lắm
 Our parents are very fair to us

we


US UK

[wi:]
đại từ
 chúng tôi, chúng ta