Từ điển Việt Anh online

bọng tiếng Anh là gì?

bọng nghĩa tiếng Anh


[bọng]
danh từ
 vesicle, bladder
 bubble, blister
 belly, abdomen

danh từ


US UK