Từ điển Việt Anh online

bọng ong tiếng Anh là gì?

bọng ong nghĩa tiếng Anh


[bọng ong]
danh từ (cũng) bộng ong
 beehive (làm bằng khúc gỗ rỗng)
 honeycomb

danh từ (cũng) bộng ong


US UK