Từ điển Việt Anh online

bọp tiếng Anh là gì?

bọp nghĩa tiếng Anh


[bọp]
 with a thud
 quả chín rơi đánh bọp
 the ripe fruit fell with a thud
 flop!

with a thud


US UK