Từ điển Việt Anh online

bọt bể tiếng Anh là gì?

bọt bể nghĩa tiếng Anh


[bọt bể]
danh từ
 sponge (cũng bọt biển)

danh từ


US UK