Từ điển Việt Anh online

bọt mép tiếng Anh là gì?

bọt mép nghĩa tiếng Anh


[bọt mép]
danh từ
 foam, froth; spittle, saliva

danh từ


US UK