Từ điển Việt Anh online

bỏ đói tiếng Anh là gì?

bỏ đói nghĩa tiếng Anh


[bỏ đói]
 to famish; to starve

famish


US UK

['fæmi∫]
ngoại động từ
 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho chết đói