Từ điển Việt Anh online

bỏ ống tiếng Anh là gì?

bỏ ống nghĩa tiếng Anh


[bỏ ống]
 to put money in a piggy bank/money-box

put money in a piggy bank/money-box


US UK