Từ điển Việt Anh online

bỏ bê tiếng Anh là gì?

bỏ bê nghĩa tiếng Anh


[bỏ bê]
động từ.
 to neglect (cũng bỏ bễ)
 bận công tác nhưng không bỏ bê việc nhà
 though busy, he does not neglect his household chores

động từ.


US UK