Từ điển Việt Anh online

bỏ bố tiếng Anh là gì?

bỏ bố nghĩa tiếng Anh


[bỏ bố]
 như bỏ mẹ

như bỏ mẹ


US UK