Từ điển Việt Anh online

bỏ bớt tiếng Anh là gì?

bỏ bớt nghĩa tiếng Anh


[bỏ bớt]
 Reduse, cut down.
 Bỏ bớt những thủ tục không cần thiết
 To cut down unnecessary formalities.

Reduse, cut down.


US UK