Từ điển Việt Anh online

bỏ cha tiếng Anh là gì?

bỏ cha nghĩa tiếng Anh


[bỏ cha]
khẩu ngữ
 oh, my! (cũng bỏ đời)
 đau bỏ cha
 how it hurts!
 ngu bỏ cha
 terribly stupid

khẩu ngữ


US UK