Từ điển Việt Anh online

bỏ mất tiếng Anh là gì?

bỏ mất nghĩa tiếng Anh


[bỏ mất]
động từ
 lose, miss, chuck away, waste; leave, forget

động từ


US UK