Từ điển Việt Anh online

bỏ ngoài tai tiếng Anh là gì?

bỏ ngoài tai nghĩa tiếng Anh


[bỏ ngoài tai]
 not to pay any attention; to ignore

not to pay any attention


US UK