Từ điển Việt Anh online

bỏ nhỏ tiếng Anh là gì?

bỏ nhỏ nghĩa tiếng Anh


[bỏ nhỏ]
động từ
 To make a passing shot
 bỏ nhỏ để ăn điểm
 to make a passing shot and score a point

động từ


US UK