Từ điển Việt Anh online

bỏ thây tiếng Anh là gì?

bỏ thây nghĩa tiếng Anh


[bỏ thây]
 to pop off

pop off


US UK

thành ngữ pop
 pop off
 (thông tục) chết