Từ điển Việt Anh online

bỏ vạ tiếng Anh là gì?

bỏ vạ nghĩa tiếng Anh


[bỏ vạ]
 shift the blame (on)

shift the blame (on)


US UK