Từ điển Việt Anh online

bỏm bẻm tiếng Anh là gì?

bỏm bẻm nghĩa tiếng Anh


[bỏm bẻm]
tính từ.
 At leisure, deliberately.
 miệng nhai trầu bỏm bẻm
 to chew at leisure a quid of betel and nut
động từ
 chew
 nhai trầu bỏm bẽm
 chew betel

tính từ.


US UK