Từ điển Việt Anh online

bố cái tiếng Anh là gì?

bố cái nghĩa tiếng Anh


[bố cái]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Father and mother, parents.

(từ cũ, nghĩa cũ) Father and mother, parents.


US UK