Từ điển Việt Anh online

bố chánh tiếng Anh là gì?

bố chánh nghĩa tiếng Anh


[bố chánh]
 như bố chính
 provincial treasurer

như bố chính


US UK