Từ điển Việt Anh online

bố chính tiếng Anh là gì?

bố chính nghĩa tiếng Anh


[bố chính]
danh từ
 Feudal provincial mandarin in charge of tax and financial affairs (cũng bố chánh)

danh từ


US UK