Từ điển Việt Anh online

bố lém tiếng Anh là gì?

bố lém nghĩa tiếng Anh


[bố lém]
 gas-bag, rhetorician

gas-bag, rhetorician


US UK