Từ điển Việt Anh online

bố mìn tiếng Anh là gì?

bố mìn nghĩa tiếng Anh


[bố mìn]
 child kidnapper

child kidnapper


US UK