Từ điển Việt Anh online

bốc lôi tiếng Anh là gì?

bốc lôi nghĩa tiếng Anh


[bốc lôi]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Dynamite.

(từ cũ, nghĩa cũ) Dynamite.


US UK