Từ điển Việt Anh online

bốn mùa tiếng Anh là gì?

bốn mùa nghĩa tiếng Anh


[bốn mùa]
 the four seasons; (nghĩa bóng) all year round

the four seasons


US UK