Từ điển Việt Anh online

bống bếnh tiếng Anh là gì?

bống bếnh nghĩa tiếng Anh


[bống bếnh]
 rock, swing, move up and down; rocking, swinging

rock, swing, move up and down


US UK