Từ điển Việt Anh online

bồ đào tiếng Anh là gì?

bồ đào nghĩa tiếng Anh


[bồ đào]
danh từ
 grapes; wine

danh từ


US UK