Từ điển Việt Anh online

bồ cào tiếng Anh là gì?

bồ cào nghĩa tiếng Anh


[bồ cào]
danh từ
 Rake.

danh từ


US UK