Từ điển Việt Anh online

bồ hôi tiếng Anh là gì?

bồ hôi nghĩa tiếng Anh


[bồ hôi]
 sweat, perspiration

sweat, perspiration


US UK