Từ điển Việt Anh online

bồ quân tiếng Anh là gì?

bồ quân nghĩa tiếng Anh


[bồ quân]
danh từ
 flacourtia; malagasy plum-tree

danh từ


US UK