Từ điển Việt Anh online

bồ tạt tiếng Anh là gì?

bồ tạt nghĩa tiếng Anh


[bồ tạt]
danh từ
 Potass
 Potassium salt

danh từ


US UK