Từ điển Việt Anh online

bồi bút tiếng Anh là gì?

bồi bút nghĩa tiếng Anh


[bồi bút]
danh từ
 hack writer, hack publicist, penny-a-liner
 bọn bồi bút gieo rắc nọc độc tư tưởng của chủ nghĩa thực dân mới
 the hack writers disseminate the poison of neo-colonialist ideology

danh từ


US UK