Từ điển Việt Anh online

ba đông tiếng Anh là gì?

ba đông nghĩa tiếng Anh


[ba đông]
 wave movement, wave form, undulation
 three winters (three years); (nghĩa bóng) (for) a long time, for ages

wave movement, wave form, undulation


US UK