Từ điển Việt Anh online

ba đảm đang tiếng Anh là gì?

ba đảm đang nghĩa tiếng Anh


[ba đảm đang]
 three responsibilities (women's emulation movement)

three responsibilities (women's emulation movement)


US UK