Từ điển Việt Anh online

ba đờ xuy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba đờ xuy]
 overcoat