Từ điển Việt Anh online

ba ba tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba ba]
danh từ
 trionychid turtle, tortoise