Từ điển Việt Anh online

ba chìm bảy nổi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba chìm bảy nổi]
 stormy; checkered