Từ điển Việt Anh online

ba chìm bảy nổi tiếng Anh là gì?

ba chìm bảy nổi nghĩa tiếng Anh


[ba chìm bảy nổi]
 stormy; checkered

stormy


US UK

['stɔ:mi]
tính từ
 mãnh liệt như bão tố, có bão
 stormy passions
 những tình cảm mãnh liệt
 stormy sea
 biển nổi sóng dữ dội
 ào ạt, sôi nổi
 stormy debate
 cuộc tranh luận sôi nổi
 sóng gió; bão tố
 stormy life
 cuộc đời sóng gió