Từ điển Việt Anh online

ba chấm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba chấm]
danh từ
 three dots