Từ điển Việt Anh online

ba chấm tiếng Anh là gì?

ba chấm nghĩa tiếng Anh


[ba chấm]
danh từ
 three dots

danh từ


US UK