Từ điển Việt Anh online

ba gác tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba gác]
 xem xe ba gác