Từ điển Việt Anh online

ba gạc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba gạc]
 three-leaf clover