Từ điển Việt Anh online

ba gai tiếng Anh là gì?

ba gai nghĩa tiếng Anh


[ba gai]
tính từ
 rowdy, unruly
 một nhóm thanh thiếu niên ba gai
 a group of rowdy teenagers
 cách cư xử ba gai
 an unruly behaviour

tính từ


US UK