Từ điển Việt Anh online

ba hồi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba hồi]
 three times; thrice
 (dealect) now...now
 ba hồi buồn, ba hồi vui
 now sad, now gay