Từ điển Việt Anh online

ba kích tiếng Anh là gì?

ba kích nghĩa tiếng Anh


[ba kích]
 (dược học) codonopsis

(dược học) codonopsis


US UK